گروه بامگان در سال 83 با مدیریت آقای مهندس مهدی دهقانی آغاز به کار کرد. در این مدت شرکت های زیر گروه با نامهای مهتاویستا، پارس پندار، مهتاویستا کیش، بامگان فراز کیش و نیکرو کار نشان هر یک در زمینه های مختلف آغاز به کار کردند.