ماموریت سازمان:


تشکیل هلدینگ و شرکت های متعدد با فعالیت های تخصصی و نوین با بهره برداری از علوم روز دنیا، اجرای پروژه های ساختمانی با بیشترین دقت و کمترین مدت بدون اتلاف هزینه، به کارگیری روش های نوین ساخت و صنعتی سازی در پروژه های اجرایی، تامین مصالح و تجهیزات و لوازم پروژه های ساختمانی سایر شرکت ها و تامین منابع مالی ارزان قیمت جهت سرمایه گذاری از اساسی ترین ماموریت های گروه بامگان است.