محمود قائد شرفی
    • مدیر مالی
    • کارشناس حسابداری
مینا کرمی
  • حسابدار
  •  دفتر کیش