پیوند شاه محمدیان
    •  مشاور و پشتیبان گروه آی تی
محمدعلی نحوی
  • مشاور IT
  • پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شبکه
  • nahvi@chmail.ir